Koinonia

koinonia-1

Koinonia Ján Krstiteľ sa zrodila na základe silného vyliatia Ducha Svätého, ktoré zakúša v roku 1974 argentínsky kňaz o. Ricardo Argaňaraz. Po tejto skúsenosti sa usádza v opustenej horskej osade Camparmò na svahoch masívu Pasubio v severnom Taliansku a skoro sa k nemu pridáva niekoľko bratov a sestier s pevným odhodlaním nasledovať Pána Ježiša v panenstve pre nebeské kráľovstvo, vo vzájomnom priateľstve a v sile modlitby. V roku 1978 sa kryštalizuje základná programová línia komunity - nová evanjelizácia vo svetle Ježišovho vzkriesenia. 1.1. 1979 dochádza v Lorete k oficiálnemu založeniu Koinonie.

koinonia-2

Počas ďalších rokov rastu komunita postupne prijala federatívne usporiadanie a tiež aj cirkevno-kanonický status súkromého združenia veriacich. Pôsobenie koinonie charakterizuje princíp KeKaKo, vyjadrujúci tri kľúčové evanjelizačné aspekty podľa Ježišovho slova z Jána 15,16: "Ustanovil som vás, aby ste išli (ohlasovanie kerygmy) a prinášali ovocie (mocou chariziem) a aby vaše ovocie zostalo (v podobe spoločenstva, koinonie)."

KOINONIA JÁN KRSTITEĽ JE TEDA ĽUD NA CESTE, KTORÝ SPOLOČNE OHLASUJE ŽIVÉHO KRISTA. KAŽDÝ ČLEN MÁ DO ŽIVOTA VTLAČENÉ NOVÉ MENO - JÁN KRSTITEĽ, V KTOROM PRIJÍMA VÍZIU A IDENTITU.
HLAVNÝM BODOM VÍZIE KOMUNITY A SÚČASNE AJ JEJ ZÁKLADNOU BUNKOU JE DOM MODLITBY: SPOLOČENSTVO SPOJENE SILNÝM PUTOM PRIATEĽSTVA, PREŽIVAJÚCE MODLITBU POD MOCNÝM PÔSOBENÍM DUCHA SVÄTÉHO A SVEDČIACE O RADOSTI VYCHÁDZAJÚCEJ Z KRISTOVHO VZKRIESENIA.

PROROCTVO O CAMPARME

(25. AUGUST, 1978)

SVETLO PREŽIARI TVOJU TMU, NOC USTUPUJE DŇU
AMOJA SLÁVA SA ROZŽIARI. TY, SVETLO MOJEJ SLÁVY,
MUSÍŠ ZAŽIARIŤ; TY, SLOVO MOJICH ÚST, MUSÍŠ BYŤ;
TY, ČIN MOJEJ LÁSKY, SA MUSÍŠ DIAŤ.
TVOJ SMÄD PO ČINNOSTI, TVOJ HLAD PO BYTÍ,
JA, PÁN, POZNÁM.
CAMPARMÒ BUDE MOJÍM DOMOM MODLITBY:
MIESTOM, KDE BUDÚ BÝVAŤ MNE ZASVÄTENÍ AMOJI NÚDZNI.
DOM JEDNOTY AOBRÁTENIA, VKTOROM SA ROZŽIARI LÁSKA MÔJHO
VZKRIESENIA. CAMPARMÒ, ZNAK JEDNOTY, SVÄTOSTI, SLÁVY.
CAMPARMÒ, MIESTO MÔJHO PREBÝVANIA.
ODTIAĽ VYTRYSKNE NOVÉ POVOLANIE, NOVÁ EVANJELIZÁCIA.
CAMPARMÒ, ZNAK OBRÁTENIA AVERNOSTI BOHU. VŠETCI TÍ,
KTORÝCH VÁM JA, PÁN, POŠLEM, BUDÚ MOJI VYVOLENÍ,
LEBO JA SOM ICH CHCEL PRETO, ABY BOLI MILOVANÍ ASÝTENÍ TEBOU, MOJÍM SLUHOM;
JA, PÁN A BOH, MÁM SNIMI PLÁN ACHCEM ICH FORMOVAŤ PODĽA MOJEJ VÔLE
APRE MOJE SLÁVNE DIELO.
TY BUDEŠ PASTIEROM ÚBOHÝCH AZASVÄTENÝCH.
NIK ZVÁS SA NESTRATÍ,
PRETOŽE VÁS VEĽMI MILUJEM.
BUDEŠ ZNAKOM NOVÉHO PASTIERA: VŠETKO BUDE ZAVŔŠENÉ
A OSLÁVITE MA VO VEČNOSTI. NECH SÚ VAŠE RUKY STÁLE OBRÁTENÉ
KU MNE, ABY BOLI POŽEHNANÉ PRE DIELO,
KTORÉ MÁTE DOKONAŤ.

NEBOJ SA, HOVORÍM K TEBE V SRDCI.

V nasledujúcich rokoch sa do Koinonie začlenili aj manželské páry s deťmi, ktoré prijali vlastnú formu účasti na jej poslaní. Celá Koinonia je dnes tvorená komunitami života (bratia a sestry žijúci v panenstve pre Božie kráľovstvo) a komunitami rodín (nielen celé rodiny ale aj slobodní). Spoločenstvo jednej komunity života a niekoľko komunít rodín vytvára tzv. Oázu (pod vedením pastiera). Zväzok Oáz tak vytvára Federáciu Koinonií Ján Krstiteľ. Sídlo federácie sa nachádza v Českej republike, v Plzni. Celá Koinonia sa stretáva raz v mesiaci v tzv. "deň koinonie". Je to čas, kedy sa stretnú všetci členovia spoločné budovanie a prehlbovanie priateľstva, formáciu a službu.

koinonia-5

Sme spoločenstvo kresťanov, ktoré sa rozhodlo svedčiť o osobnej skúsenosti s živým Kristom. Od roku 1994 postupne pôsobíme na celom území Slovenska. Misijne sme pracovali, alebo pôsobíme v Indii, Číne a Afrike. Máme podporu slovenských biskupov a s pomocou zahraničných sponzorov aj pápeža sme vybudovali neďaleko mesta Košice, na východe Slovenska vlastné komunitné centrum. Máme 350 členov. Toto centrum a pozemok o veľkosti 3 Ha umožňuje organizovanie duchovných a oddychových aktivít a zámerov spoločenstva. V objekte sú: kongresová hala, iné menšie sály, štúdia pre tvorbu hudby, filmov, pracovne a kancelárie. Kuchyňa a jedáleň má kapacitou 100 miest. Za Koinoniu je zodpovedný katolícky kňaz: Milan Bednarik

koinonia-6

Narodil sa 16. Júna 1959 v Prešove. Ako 17-ročný prežil osobné stretnutie s Ježišom, ktoré výrazne zmenilo jeho životné plány. Stal sa aktívnym animátorom skupiniek mladých. Po ukončení Gymnázia v Krompachoch, pokračoval v štúdiach filozofie a teológie v Čechách a v Poľsku. Za kňaza bol vysvätený tajne, 29. mája 1987 v Prahe. Ako iniciátor diela Koinone na Slovensku, bol v roku 1995 uvoľnený pre pastoráciu v Koinonii Ján Krstiteľ. Od roku 2010 je Rektorom Komunitného domu vo Vyšnom Klátove a v roku 2013 sa stal členom Federálnej rady Koinonie. V súčasnosti jeho služba smeruje častokrát aj za hranice, kde ohlasuje Slovo a pomáha pri vzniku nových centier.

koinonia-7

Náš cieľ

 • Evanjelizácia a misijné pôsobenie na Slovensku a v zahraničí
 • Tvorba spoločenstva a vytváranie centier pomoci v mestách a dedinách
 • Sociálna činnosť a pomoc marginalizovaným skupinám, hlavne mladým

Stanovené ciele uskutočňuje Koinonia hlavne vďaka

 • systematickej práci dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí sa na plný úväzok venujú
 • evanjelizácii a misijnej činnosti
 • vypracovaným programom a dlhodobým skúsenostiam
 • tvorbe evanjelizačných centier a centier pomoci na Slovensku a v zahraničí
 • rôznym stretnutiam, kurzom, koncertom, výmenným pobytom
 • dobrovoľníckym aktivitám v spolupráci s charitatívnymi inštitúciami
 • škola evanjelizácie
skola-evanjelizacie
koinonia-8

Aktivity a sféry pôsobenia Koinonie

 • Evanjelizácia, ako osobné, kreatívne oslovenie, novými formami
 • Vzdelávanie a formácia pre široký okruh záujemcov, alebo oslovených. K dispozícii je vlastná evanjelizačná škola, Biblická škola, kurzy, vlastné knižné materiály. Formácia pri tvorbe videomateriálov, hudobná tvorba. Máme vypracované programy na formovanie pozitívnej mentality, zdravého sebavedomia, sociálneho cítenia a tvorby priateľstva na národnej, aj nadnárodnej úrovni.
 • Organizujeme rôzne stretnutia vo farnostiach, školách, na uliciach, cez rôzne media – internet, televízia a rozhlas
koinonia-9

Sme vďační Bohu, ale aj ľuďom z kruhov cirkevných autorít, ktorí stáli pri zrode tohto diela a videli v ňom Božiu ruku. Vďaka Vášmu prijatiu a povzbudeniu môžeme pokračovať na tejto ceste za Pánom spolu s celou Cirkvou a v nej sa venovať ešte horlivejšie dielu novej evanjelizácie.

Prosba o modlitbu

Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Vyšný Klátov

Vyšný Klátov, 044 12 Nižný Klátov