Koinonia

Koinonia Ján Krstiteľ sa zrodila na základe silného vyliatia Ducha Svätého, ktoré zakúša v roku 1974 argentínsky kňaz o. Ricardo Argaňaraz. Po tejto skúsenosti sa usádza v opustenej horskej osade Camparmò na svahoch masívu Pasubio v severnom Taliansku a skoro sa k nemu pridáva niekoľko bratov a sestier s pevným odhodlaním nasledovať Pána Ježiša v panenstve pre nebeské kráľovstvo, vo vzájomnom priateľstve a v sile modlitby. V roku 1978 sa kryštalizuje základná programová línia komunity – nová evanjelizácia vo svetle Ježišovho vzkriesenia. 1.1. 1979 dochádza v Lorete k oficiálnemu založeniu Koinonie.

Počas ďalších rokov rastu komunita postupne prijala federatívne usporiadanie a tiež aj cirkevno-kanonický status súkromého združenia veriacich. Pôsobenie koinonie charakterizuje princíp KeKaKo, vyjadrujúci tri kľúčové evanjelizačné aspekty podľa Ježišovho slova z Jána 15,16: „Ustanovil som vás, aby ste išli (ohlasovanie kerygmy) a prinášali ovocie (mocou chariziem) a aby vaše ovocie zostalo (v podobe spoločenstva, koinonie).“

V nasledujúcich rokoch sa do Koinonie začlenili aj manželské páry s deťmi, ktoré prijali vlastnú formu účasti na jej poslaní. Celá Koinonia je dnes tvorená komunitami života (bratia a sestry žijúci v panenstve pre Božie kráľovstvo) a komunitami rodín (nielen celé rodiny ale aj slobodní). Spoločenstvo jednej komunity života a niekoľko komunít rodín vytvára tzv. Oázu (pod vedením pastiera). Zväzok Oáz tak vytvára Federáciu Koinonií Ján Krstiteľ. Sídlo federácie sa nachádza v Českej republike, v Plzni. Celá Koinonia sa stretáva raz v mesiaci v tzv. „deň koinonie“. Je to čas, kedy sa stretnú všetci členovia spoločné budovanie a prehlbovanie priateľstva, formáciu a službu.

Sme spoločenstvo kresťanov, ktoré sa rozhodlo svedčiť o osobnej skúsenosti s živým Kristom. Od roku 1994 postupne pôsobíme na celom území Slovenska. Misijne sme pracovali, alebo pôsobíme v Indii, Číne a Afrike. Máme podporu slovenských biskupov a s pomocou zahraničných sponzorov aj pápeža sme vybudovali neďaleko mesta Košice, na východe Slovenska vlastné komunitné centrum. Máme 350 členov. Toto centrum a pozemok o veľkosti 3 Ha umožňuje organizovanie duchovných a oddychových aktivít a zámerov spoločenstva. V objekte sú: kongresová hala, iné menšie sály, štúdia pre tvorbu hudby, filmov, pracovne a kancelárie. Kuchyňa a jedáleň má kapacitou 100 miest. Za Koinoniu je zodpovedný katolícky kňaz: Milan Bednarik

Narodil sa 16. Júna 1959 v Prešove. Ako 17-ročný prežil osobné stretnutie s Ježišom, ktoré výrazne zmenilo jeho životné plány. Stal sa aktívnym animátorom skupiniek mladých. Po ukončení Gymnázia v Krompachoch, pokračoval v štúdiach filozofie a teológie v Čechách a v Poľsku. Za kňaza bol vysvätený tajne, 29. mája 1987 v Prahe. Ako iniciátor diela Koinone na Slovensku, bol v roku 1995 uvoľnený pre pastoráciu v Koinonii Ján Krstiteľ. Od roku 2010 je Rektorom Komunitného domu vo Vyšnom Klátove a v roku 2013 sa stal členom Federálnej rady Koinonie. V súčasnosti jeho služba smeruje častokrát aj za hranice, kde ohlasuje Slovo a pomáha pri vzniku nových centier.

Náš cieľ

 • Evanjelizácia a misijné pôsobenie na Slovensku a v zahraničí
 • Tvorba spoločenstva a vytváranie centier pomoci v mestách a dedinách
 • Sociálna činnosť a pomoc marginalizovaným skupinám, hlavne mladým
 

Stanovené ciele uskutočňuje Koinonia hlavne vďaka

 • systematickej práci dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí sa na plný úväzok venujú
 • evanjelizácii a misijnej činnosti
 • vypracovaným programom a dlhodobým skúsenostiam
 • tvorbe evanjelizačných centier a centier pomoci na Slovensku a v zahraničí
 • rôznym stretnutiam, kurzom, koncertom, výmenným pobytom
 • dobrovoľníckym aktivitám v spolupráci s charitatívnymi inštitúciami
 • škola evanjelizácie

Aktivity a sféry pôsobenia Koinonie

 • Evanjelizácia, ako osobné, kreatívne oslovenie, novými formami
 • Vzdelávanie a formácia pre široký okruh záujemcov, alebo oslovených. K dispozícii je vlastná evanjelizačná škola, Biblická škola, kurzy, vlastné knižné materiály. Formácia pri tvorbe videomateriálov, hudobná tvorba. Máme vypracované programy na formovanie pozitívnej mentality, zdravého sebavedomia, sociálneho cítenia a tvorby priateľstva na národnej, aj nadnárodnej úrovni.
 • Organizujeme rôzne stretnutia vo farnostiach, školách, na uliciach, cez rôzne media – internet, televízia a rozhlas

Sme vďační Bohu, ale aj ľuďom z kruhov cirkevných autorít, ktorí stáli pri zrode tohto diela a videli v ňom Božiu ruku. Vďaka Vášmu prijatiu a povzbudeniu môžeme pokračovať na tejto ceste za Pánom spolu s celou Cirkvou a v nej sa venovať ešte horlivejšie dielu novej evanjelizácie.